Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP

Łódź, łódzkie

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

OFERTA PRACY

Stanowisko: Młodszy / Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku:

1. Prowadzenie analiz (technicznych, ekonomicznych, terenowo – prawnych) zasadności realizacji rozbudowy i modernizacji inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza i weryfikacja jedno- i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki.

2. Udział w pracach Komisji Przetargowych, uruchamianie wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy. Praca przy tworzeniu projektów umów.

3. Zlecanie opracowań projektowych, a następnie robót budowlanych / budów infrastruktury obiektowej na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym.

4. Nadzór i administrowanie umowami nad zleconymi opracowaniami projektowymi czy robotami budowlanymi. Podejmowanie stosownych działań i interwencji w przypadku występowania zagrożeń inwestycyjnych.

5. Uczestnictwo w odbiorach przedmiotów umów. Merytoryczne potwierdzanie protokołów odbioru i faktur za zrealizowane usługi/prace budowlane / budowy.

6. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, interpelacji i innej korespondencji wpływającej do Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, włącznie ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: elektryczny lub elektroenergetyczny lub kierunki pokrewne).

2. Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego i Prawa Budowlanego.

3. Doświadczenie w zakresie:

• opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych (preferowane: na obiektach) - minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie),

lub

• nadzorowania / prowadzenia inwestycji (preferowane są inwestycje obiektowe) - minimum 1 rok ( wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie).

4. Prawo jazdy kat. B.

5. Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu MS Office.

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2. Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym),

3. System premiowy,

4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,

5. Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku);

6. Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys i list motywacyjny.

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko .......................................................................

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.

Termin składania dokumentów: 25.06.2018r.

Miejsce składania dokumentów:

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 190

90-368 Łódź

I piętro, sekretariat

tel. 42 66-49-100

e-mail: rekrutacja@lsi.net.pl

fax: 42 66-49-102

 

Inne informacje:

Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faxem, jednak oryginały tych dokumentów powinny być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji.

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Prezentacja firmy

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym
... udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
03/07/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Inżynieria , Praca Energetyka , Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Administracja / Sekretariat
do góry