Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw ewidencji księgowej dochodów i wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Księgowym

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej i ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zasadami i postanowieniami wynikającymi z zarządzenia Prezesa Urzędu w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności: not księgowych, not odsetkowych, przypisów opłat rocznych, kosztów upomnień, zaangażowania rachunków lub faktur sprzedażowych
 • Uzgadnianie i rozliczanie kont przed sporządzeniem projektu sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Rozksięgowywanie przypisu na należność główną i odsetki
 • Analiza zapisów księgowych na poszczególnych kontach należności dochodów budżetowych, rozliczanie – parowanie kwot, wyjaśnianie opłat z kontrahentami
 • Analiza kont na koniec roku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie wstępnego projektu sprawozdania budżetowego z zakresu realizacji planu dochodów i wydatków należności i zobowiązań jak również pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług VAT
 • znajomość rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • znajomość rozporządzenia MF w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP
 • znajomość przepisów dotyczących kosztów egzekucji, prowizji, odsetek
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, skrupulatność, łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs w zakresie księgowości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry