Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/12/2018.

młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji zgłoszeń i powiadomień o wyrobach oraz zmian zgłoszeń i powiadomień oraz korespondencji w tym zakresie, przygotowanie protokołów weryfikacji, gromadzenie zweryfikowanych danych pochodzących ze zgłoszeń i powiadmień na informatycznych nośnikach danych,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz wydanie lub odmowa wydania zaświadczeń na podstawie wniosków złożonych przez wnioskodawców,
 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej zgłoszeń i powiadomień, zmian danych zgłoszeń i powiadomień o wyrobach, wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobach medycznych do implantacji pod kątem braków formalnych,
 • przygotowanie korespondencji w związku z weryfikacją wniosków i dokumentacji zgłoszenia i powiadomienia lub wniosków zmiany danych zgłoszenia lub powiadomienia,
 • weryfikacja oznakowań wyrobów, instrukcji używania i materiałów promocyjnych, dołączonych do zgłoszeń i powiadomień, w zakresie spełnienia wymagań aktów prawnych o wyrobach medycznych,
 • weryfikacja czy powiadomienie lub zgłoszenie dotyczy wyrobu medycznego, aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, systemu lub zestawu zabiegowego, sterylizacji wyrobów medycznych, systemów lub zestawów zabiegowych czy nie dotyczy wyrobu w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania wnioskodawców (w tym zagranicznych) w zakresie wymaganej dokumentacji oraz czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub powiadomienia na podstawie przepisów ustawy o wyrobach medycznych,
 • prowadzenie zapisów umożliwiających identyfikację prowadzonych spraw w celu zapewnienia właściwej jakości pracy oraz przygotowanie zakończonych spraw do zdania do archiwum zakładowego Urzędu.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Metody i techniki naboru:
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap - test sprawdzający wiedzę kandydatki/kandydata:
- test jednokrotnego wyboru,
- metoda sprawdzenia znajomości języka obcego:
- przetłumaczenie części tekstu dyrektywy WE 93/42 o wyrobach medycznych.,
III etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem (w tym rozmowa prowadzona w języku angielskim).

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, z dopiskiem w liście motywacyjnym ” Młodszy specjalista w Wydziale Baz Danych w Departamencie Informacji o Wyrobach Medycznych”” oraz numerem ogłoszenia.

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/ spełniający wymagania formalne zapraszane /zapraszani są na test kwalifikacyjny o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Kandydatki/kandydaci które/którzy uzyskały/uzyskali wymagane minimum punktów (50%) z przeprowadzonego testu wiedzy i uzyskali minimum punktów (50%) z metody sprawdzającej znajomość języka angielskiego zapraszane/zapraszani są do udziału w kolejnym etapie naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe profilowe – kierunki : biologia, chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, farmacja, diagnostyka laboratoryjna, medycyna, mechatronika, elektronika, mechanika, zdrowie publiczne, technologia żywności i żywienia człowieka, ochrona środowiska.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz towarzyszących rozporządzeń,
 • znajomość europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych,
 • znajomość przepisów regulujących postępowania administracyjne Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • -umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia, negocjowania, rozwiązywania problemów, działania w stresie, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydatki/ kandydata: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry