Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Młodszy Inspektor - Administrator Dyżurny

Warszawa, mazowieckie

Straż Miejska m.st. Warszawy

Opis stanowiska pracy

Wydział Informatyki i Łączności, Referat Eksploatacji Systemów

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zapewnienie ciągłości działania systemów i aplikacji, w tym: utrzymanie ciągłości działania systemów i aplikacji w reżimie 365/7/24 w ramach pracy zmianowej; zapewnienie wsparcia użytkowników w zakresie funkcjonowania sieci / systemów / aplikacji; monitorowanie oraz zapewnienie obsługi sieci / systemów / aplikacji poza godzinami pracy administratorów; zapewnienie prawidłowości przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w sieci / systemach / aplikacjach oraz zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa do Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Inspektora Ochrony Danych.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • minimum 3 lata stażu pracy (wymagane przy wykształceniu średnim)
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z informatyką lub telekomunikacją (administracją sieciami komputerowymi i/lub systemami operacyjnymi)
 • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7, 8.x, 10, 2008, 2012
 • umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych dotyczących: sprzętu, aplikacji, systemów operacyjnych, sieci, MS Office
 • znajomość sieci bazujących na TCP/IP oraz usług sieciowych
 • znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami komputerowymi
 • znajomość instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub telekomunikacja
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z informatyką / telekomunikacją (administracją sieciami komputerowymi i/lub systemami operacyjnymi)
 • doświadczenie zawodowe w pracy ciągłej 365/7/24
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych
 • znajomość środowiska Active Directory (ponad 1000 użytkowników)
 • znajomość systemu Linux
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej
 • uprawnienia SEP do 1 kV.

Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; praca związana z przemieszczaniem się pomiędzy siedzibami Straży Miejskiej zlokalizowanymi na terenie całej Warszawy; praca w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy, praca zmianowa, również w porze nocnej.

Wymagania

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • CV (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo), zawierające informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania (adres do korespondencji), posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • list motywacyjny (podpisany własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo)
 • dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • dokumenty potwierdzające niezbędny staż pracy (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Młodszego Inspektora – Administratora Dyżurnego.”
 • oświadczenie (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
  „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ................................. (wypisać jakie)”.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 13.12.2018 r. godz. 14:00

 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 441” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
 • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00–14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 441”
 • drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 441”.

Prezentacja firmy

Straż Miejska m.st. Warszawy od dwudziestu siedmiu lat dba o porządek i spokój w stolicy.... Wykonujemy zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, przeciwdziałamy aktom wandalizmu. Dniem i nocą służymy pomocą mieszkańcom Warszawy. Nasz bezpłatny numer alarmowy 986 czynny jest 24h na dobę.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/12/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca IT - Hardware / Information Systems , Praca IT - Bazy danych , Praca IT - ERP , Praca IT - Kontrola jakości , Praca Inżynieria
do góry