Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk Komenda

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
ul. E. Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem łączności i informatyki oraz materiałami eksploatacyjnymi,
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu,
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów i sieci teleinformatycznych,
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych,
 • udział w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze co najmniej połowa dobowego wymiaru czasu pracy;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy;
budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami).
Używanie własnego samochodu do celów służbowych - sporadycznie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci powinni podać numer telefonu i adres e-mail.
Oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata/kandydatki.
Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie (ew. poprzez e-mail) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w terminie do 2 tygodni od publikacji wyniku naboru w Biuletynie KPRM. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2840 zł. brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (od 5% po pięciu latach pracy do 20% po dwudziestu i więcej latach pracy).
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 261-137-371.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu konserwacji sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania oraz nadzoru nad jego właściwą eksploatacją.
 • Podstawowa znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office.
 • Podstawowa znajomość języka HTML.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i nastawienie na pracę z ludźmi.
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 • Rzetelność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE".
 • Kopia prawa jazdy kat. „B”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry