Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk Komenda

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. 3 Stycznia 3
64-300 Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie siecią jawną oraz niejawną
 • Bieżące wsparcie użytkowników
 • Prowadzenie gospodarki sprzętowej
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie bieżącej konserwacji posiadanego sprzętu
 • Opracowywanie, prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów
 • Uaktualnianie dokumentacji mobilizacyjnej w zakresie łączności


Warunki pracy

• Praca administracyjno - biurowa
• Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie
• Oświetlenie naturalne i sztuczne
• Praca w systemie jednozmianowym
• Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (budynek 1-piętrowy, brak wind - konieczność poruszania się po schodach, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
■ Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

■ Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

■ W życiorysie (CV) musi figurować aktualny adres e-mail oraz nr telefonu.

■ Oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

■ Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie - nie będą rozpatrywane (obowiązuje data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego).

■ Trzy miesiące od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

■ Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów.

■ Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie IV etapów:
▪ I etap - weryfikacja formalna złożonych ofert;
▪ II etap - test wiedzy ze znajomości zadań wykonywanych na stanowisku pracy (zakres obowiązków, ustawy wymienione w niniejszym ogłoszeniu);
▪ III etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych;
▪ IV etap - rozmowa z komisją.

■ Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 59 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

■ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze informatycznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość systemów WINDOWS 7/10 oraz WINDOWS SERVER 2012
 • Znajomość zagadnień sieciowych (LAN/WAN)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych i systemowych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy - kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu eksploatacji systemów WINDOWS 7/10
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,TAJNE"
 • znajomość procedur dotyczących prowadzenia gospodarki sprzętowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dyspozycyjność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • samodzielność i operatywność w działaniu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dostępny na stronie internetowej https://wkunowytomysl.wp.mil.pl/pl/pages/do-pobrania-2019-01-08-4/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry