Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/12/2018.

młodszy informatyk

Ełk, warmińsko-mazurskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, administrowanie serwerami, w tym realizowanie polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych.
 • Przygotowywanie stanowisk komputerowych, nadzorowanie i dokonywanie przeglądów stacji roboczych, usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania, zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia w celu zapewnienia pracownikom dostępu do zasobów informatycznych.
 • Prowadzenie instruktażu, szkoleń stanowiskowych, wspieranie użytkowników infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji oraz w zakresie przygotowywania i przekazywania danych do jednostek nadrzędnych i centrów kompetencyjnych w celu wsparcia użytkowników w realizacji zadań.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- krajowe wyjazdy służbowe,
- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 423).


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok 3.000 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 40, e-mail: izk.IAS.370000@mf.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows
 • znajomość bazy danych Oracle
 • znajomość pakietów biurowych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznych
 • umiejętność diagnozowania i usuwania awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • komunikatywność
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy IAS Olsztyn 2801-IIW2”

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry