Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

metrolog

ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analiza i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych,
 • Wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych,
 • Wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym szczególności przygotowanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania laboratorium,
 • Wykonanie we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar,
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań),
 • Branie udziału w audytach wzajemnych („peer reviev”),
 • Przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.


Warunki pracy

Praca w laboratorium wymagająca sprawności manualnej. Pomieszczenia laboratoryjne znajdują się na II piętrze i w piwnicy budynku. Czas pracy przy monitorze ekranowym 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w warunkach narażenie na promieniowanie jonizujące. W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM).
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 93 58 w godz. 8.00-16.00

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Wiedza specjalistyczna w dziedzinie promieniowania jonizującego lub fizyki medycznej,
 • Dobra znajomość zagadnień matematycznych i fizycznych
 • Umiejętności programowania, (fortran, C/C++, python),
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz ,
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,
 • Umiejętność przygotowywania artykułów naukowych w formacie LaTex,
 • Znajomość jednego z programów do symulacji |Monte Carlo: PENELOPE, FLUKA, Geant4, EGSnrc,
 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry