Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

LEKARZ PSYCHIATRA

Łódź, łódzkie

Kompendium24

Opis stanowiska pracy

Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. Szpital i Ambulatorium

LEKARZ PSYCHIATRA

Specjalizacja: Psychiatria

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko:

Asystent Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala
Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi - pracownik cywilny w wymiarze pełnego etatu
Liczba osób do przyjęcia: 2 osoby (etat, kontrakt)

Pracownikiem Służby Więziennej może zostać osoba, która:
• ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• daje rekojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
• posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania stawiane kandydatom:
• specjalizacja II stopnia z psychiatrii,
• wobec kandydata nie toczy się postępowanie w Izbie Lekarskiej

Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 31.05.2018 r. następujące dokumenty:
- CV, podanie o przyjęcie do pracy, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
Miejsce składania ofert:

Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, dział kadr lub pocztą na adres: Zakład Karny nr 2 w Łodzi, ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź.
Informacji na temat oferty zatrudnienia na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu.
Wcześniej prosimy o kontakt email.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych.

Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/03/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry