Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant do spraw oceny zdolności kiełkowania Laboratorium Wojewódzkie - Pracownia Oceny Nasion

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie podłoża oraz kuwet, wiaderek, pojemników.
 • Wysiew nasion do kuwet, pojemników ,wysiew na krążki, zawijanie w rulony.
 • Sprawdzanie prób i określanie zdolności kiełkowania nasion w odpowiednich terminach.
 • Przygotowanie sprzętu, sprawdzanie temperatur oraz monitorowanie przebiegu kiełkowania.
 • Naliczanie 400 szt. nasion z próby do analizy kiełkowania.
 • Wykonywanie analizy - określenie ilości nasion gorzkich w łubinach metodą biochemiczną.
 • Wpisywanie wyników analiz do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • W razie nasilenia prac wykonywanie analizy czystości, MTN i wilgotności.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
- praca w laboratorium;
- praca z odczynnikami chemicznymi;
- kontakt ze środkami ochrony roślin;
- praca w wymuszonej pozycji.
Pracownia Oceny Nasion znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia laboratorium oraz higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie;
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
• oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze i pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o ochronie roslin oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na stanowisko Laborant’’

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry