Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant w Laboratorium Oceny Nasion

94-250 Łódź, ul. Siewna 13a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych materiału siewnego wg metodyki ISTA,
 • Identyfikacja nasion gatunków uprawnych i chwastów,
 • Opracowywanie uzyskanych wyników,
 • Przygotowywanie prób testowych dla ring-testów przeprowadzanych w laboratoriach akredytowanych oraz prób szkoleniowych,
 • Kalibracja wag laboratoryjnych,
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORiN.


Warunki pracy

 praca laboratoryjno-biurowa, wymagająca przemieszczania się między piętrami z możliwością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop, waga, termostat) i biurowego (komputer, drukarka)
 praca przy komputerze,
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.
 miejsce pracy – piętro w budynku jednopiętrowym,
 istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak podjazdu, brak windy, brak dostępu na piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 2250,00 zł.
Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „niezbędnych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy- po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie czasu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność rozpoznawania nasion gatunków uprawnych i chwastów,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoko rozwinięte zdolności manualne,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie ukończonych kursów, szkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
  ul. Siewna 13 a
  94-250 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry