Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/07/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw obsługi finansowo - księgowej Wydział do spraw finansów i księgowości

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie na kontach analitycznych dokumentów księgowych i uzgadnianie kont. Weryfikacja rozrachunków, wystawianie wezwań do zapłat dla należności, rozliczanie delegacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie ewidencji budżetu zadaniowego, zaangażowania i wydatków strukturalnych. Prowadzenie i przygotowywanie danych finansowych w celu sporządzenia sprawozdań dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych, terminowe regulowanie zobowiązań
 • Prowadzenie i uzgadnianie dochodów budżetowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, sporządzanie dokumentów do urzędów skarbowych w celu egzekucji
 • Prowadzenie ewidencji zaangażowania, budżetu zadaniowego i wydatków strukturalnych w programie finansowo - księgowym i sporządzanie sprawozdań
 • Prowadzenie ewidencji zawartych umów dotyczących bieżącej działalności jednostki (rodz. 92121) i przekazywaniee niezbędnych informacji do Wydziału ds. pracowniczych organizacji i kontroli
 • Wystawianie not księgowych, związanych z rozliczaniem faktur, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami


Warunki pracy

Praca przed monitorem ekranowym na trzeciej kondygnacji budynku, brak windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie miesięczne brutto w zakresie 2553,36 - 2700,00 PLN
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8528003 wewn. 117


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe - finanse , rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w zakresie księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość programów komputerowych użytkowych z zakresu finansów i księgowości
 • Znajomość podstaw rachunkowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 •  obsługa specjalistycznych księgowo - kadrowych programów komputerowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry