Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Opis stanowiska pracy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Konkurs ofert

Specjalizacja: Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

ogłasza konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• pełnienia dyżurów w Oddziale Neurologicznym z wykonywaniem konsultacji neurologicznych na potrzeby
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
• diagnostyki obrazowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym,
• pracy i dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

w okresie od 01.03. 2019 r. do 28.02.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 146 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z póź. zm.), których działalność lecznicza obejmuje przedmiot zamówienia.
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert będą dostępne od dnia 06.02.2019 r. od godz. 9.00 w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy ofert.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Szpitala do dnia 20.02.2019 r. do godz. 15.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Bursztynowa 2.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28.02.2019 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Bursztynowa 2. Wybrani oferenci o wyniku konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Składający ofertę jest związany nią przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części konkursu na każdym z jego etapów oraz do przesunięcia terminów bez podania przyczyny.

Dyrektor
MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2
Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/02/2019
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry