Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów

ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie w zakresie wydatków osobowych z jednoczesną bieżącą kontrolą tych wydatków według pozycji klasyfikacji budżetowej oraz rozliczanie funduszu płac w układzie budżetu zadaniowego,
 • kontrola i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez podległych pracowników, a w szczególności w zakresie: naliczania uposażeń (wynagrodzeń) i dodatkowych należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Policji, prowadzenie kart uposażeń (wynagrodzeń) oraz prawidłowości wykonywania innych zadań służbowych wynikających z zakresu ich obowiązków,
 • sporządzanie sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) z zakresu płac i innych świadczeń osobowych,
 • przygotowywanie informacji, materiałów analitycznych z zakresu płac na potrzeby kierownictwa słuzbowego i jednostki nadrzędnej,
 • bieżące monitorowanie i szacowanie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 • weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym,
 • realizacja obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych.


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 2,4 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4600 zł brutto + wysługa lat ,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl
w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w płacach

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego, prawa pracy, postępowania administracyjnego i innych z dziedzin pokrewnych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i ich stosowania w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej Nr ogłoszenia 46098"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry