Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/05/2019.

kierownik kancelarii tajnej

Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik kancelarii tajnej do spraw kierowania kancelarią tajną w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie, planowanie i organizacja pracy Kancelarii Tajnej oraz prowadzenie składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;
 • Prowadzenie okresowych kontroli stanu dokumentów niejawnych znajdujących się w Kancelarii Tajnej oraz kontrolowanie prawidłowości oznaczania sporządzanych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania;
 • Odnotowanie na dokumentach niejawnych oraz w urządzeniach ewidencyjnych Kancelarii Tajnej zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
 • Wydawanie otrzymywanych przez kurierów Poczty Specjalnej KSP dowodów osobistych upoważnionym policjantom;
 • Rozliczanie policjantów i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Kancelarię Tajną z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych;
 • Kontrolowanie materiałów ostatecznie zakończonych pod kątem ich przygotowania do archiwizacji i monitorowanie terminów ich przekazywania do składnicy akt/archiwum oraz przygotowanie okresowych informacji o stanie archiwizacji materiałów niejawnych;
 • Gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zasobów archiwalnych KPP oraz prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu pracy kancelaryjnej oraz archiwizacji dokumentów dla funkcjonariuszy/pracowników KPP w Mińsku Mazowieckim i jednostek podległych;
 • Sporządzanie protokołów brakowania dokumentów niejawnych kat. BC, nie podlegających archiwizowaniu.
 • Pełnienie funkcji zastępcy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, po uzyskaniu uprawnień ABW.


Warunki pracy

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy,
praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o "Procedurę naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim", która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika - na okres około 1,5 roku.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,4360 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespól Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w zakresie oznaczania materiałów niejawnych, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności; przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów niejawnych; szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowanych środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych; udostępniania informacji niejawnych; ustawy o Policji, w szczególności rozdziały 1-3; archiwizacji dokumentów.
 • umiejętność interpretacji przepisów i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętnośc planowania i bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielnie i w zespole,
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność;
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek Policji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry