Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Suwałkach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik działu do spraw administracyjno-gospodarczych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 69

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego
 • sporządzanie planów i sprawozdań z obszaru administracyjno-gospodarczego
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi, remontami oraz z zakupami inwestycyjnymi i bieżącymi
 • prowadzenie dokumentacji obiektów, prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu przeglądów i zabezpieczenia obiektów oraz ich wyposażenia, bezpieczeństwa osób i mienia, bhp i ppoż.
 • opisywanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym i w celu stwierdzenia ich zgodności z Prawem zamówień publicznych
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych archiwum
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, udział w tych postępowaniach oraz w przygotowywaniu umów na dostawy materiałów, usług i sprzętu
 • nadzór nad całokształtem prowadzonych spraw kadrowych oraz udział w realizacji zadań z tego zakresu
 • współpraca z dyrektorem, kierownikami i samodzielnymi stanowiskami w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji oraz jej komórek organizacyjnych


Warunki pracy

Praca biurowa, umysłowa, przeważnie siedząca, w siedzibie Archiwum, na pierwszym piętrze, bez specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bez dźwigu osobowego, na stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, z możliwością korzystania z kserokopiarki, niszczarki, skanera, z możliwością stosunkowo rzadką kontaktu z czynniki alergennymi, z częstymi kontaktami z dostawcami i usługodawcami, z możliwymi wyjazdami służbowymi, zwłaszcza do Oddziału w Ełku oraz na szkolenia.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; w zależności od niektórych kompetencji pracownika dodatek zadaniowy, pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
87 5662167 w godz. 8 00 - 14 00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne, lub administracyjno-prawne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administracyjno-gospodarczym lub finansowo-kadrowym, lub administracyjno-prawnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż.
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej obsługi sprzętu komputerowego i reprograficznego
 • gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora danych
 • uprawnienia do pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • znajmość przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowych
 • znajomość zagadnień związanych z informatyzacją (komputeryzacją)
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora danych
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub wysłać pocztą na wyżej podany adres.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry