Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Gabinecie Komendanta Głównego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ekspedycja korespondencji wychodzącej i przetwarzanie dokumentów wpływających do kancelarii z postaci papierowej na elektroniczną, w tym przyjmowanie, skanowanie i rejestrowanie w systemie elektronicznego obiegu dokumentów pism wchodzących do KG PSP.
 • Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, w tym listów poleconych.
 • Nadawanie na poczcie korespondencji wychodzącej i odbieranie korespondencji przychodzącej.


Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: GK - inspektor
Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 1,2 kwoty bazowej ogłoszonej w ustawie budżetowej + dodatek za wysługę.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania).
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
• weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
• testu wiedzy,
• rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-22) 523-33-15, lub 523-30-22 (Gabinet Komendanta Głównego KG PSP).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość struktury organizacyjnej KG PSP
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dokładność, sumienność, pracowitość
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • przeszkolenie w zakresie obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry