Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warszawa - Ochota
ul. Sękocińska 8;
02-313 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i prowadzenie w systemie SI SPIRALA - ZINT ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • kontakt osobisty z interesantem;
 • sporządzanie zaświadczeń w związku z prowadzoną ewidencją;
 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych.
 • uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych


Warunki pracy

Reprezentacja urzędu, kontakt z interesantem, praca sztabowo-biurowa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
Brak windy oraz infrastruktury dla niepełnosprawnych, praca na trzecim piętrze, brak podjazdów.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej do 23.02.2018 r.
Oferty odrzucone oraz dostarczone po terminie zostaną zniszczone.
Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-824–373
Umowa na zastępstwo do 18.08.2018 r.
Wynagrodzenie brutto: 2563,52 zł.
Rozpoczęcie pracy: 01.03.2018 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
 • dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • dobra znajomość ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony;
 • umiejętność pracy w programie Word i Excel;
 • znajomość zagadnień związanych z uzupełnianiem osobowych potrzeb mobilizacyjnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / staż pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1167.),

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry