Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i wykonywanie prac zespołu (3 osoby) przy instalacji i uruchomieniu sprzętu łączności w sieci LAN Straży Granicznej oraz prowadzenie nadzoru nad właściwym wykonywaniem zadań zespołu w celu zapewnienia bezprzewodowego dostępu do systemów i baz danych platformy teleinformatycznej Straży Granicznej,
 • prowadzenie dokumentów ewidencyjnych sprzętu w Wydziale wydawanego do indywidualnego użytku pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Głównej Straży Granicznej oraz rozliczanie dowodów materiałowych sprzętu i materiałów łączności w celu właściwego funkcjonowania ewidencji sprzętu oraz właściwego rozliczenia materiałów w Wydziale,
 • sporządzanie protokołów stanu technicznego uszkodzonego sprzętu oddanego do naprawy oraz nadzór nad przygotowywaniem wykazu sprzętu przeznaczonego do likwidacji w celu szybkiego usunięcia uszkodzeń oraz zbycia sprzętu wyeksploatowanego w Straży Granicznej,
 • nadzorowanie i wykonywanie w składzie zespołu, instalacji i prac konserwacyjnych oraz dokonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu teleinformatycznego, zgłaszanie do serwisu zewnętrznego uszkodzeń telefonów, komputerów, faksów, drukarek do właściwego funkcjonowania urządzeń na platformie teleinformatycznej Straży Granicznej,
 • podłączanie uzytkowników do nadzorowanych urządzeń sieci Teleinformatycznej Straży Granicznej, instalacja przydzielonych urządzeń i mienia w celu zapewnienia dostępu do baz danych Straży Granicznej.


Warunki pracy

- praca biurowa,
- stres związany z obsługą użytkowników,
- przenoszenie ciężarów do 30 kg,
- zagrożenie korupcją,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15 - 16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych (faks,telefon i skaner, niszczarki dokumentów),
- budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 miesiąc pracy przy systemach oraz urządzeniach teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • pozytywne prazejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomośc zagadnień teleinformatycznych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole jak również samodzielna realizacja zadań,
 • dyspozycyjność,
 • obsługa systemu i pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomosć przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry