Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 10/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA V, UL. ŻEROMSKIEGO 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i organizowanie sekretariatu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, w tym prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwienia spraw w Komendzie, w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V;
 • Przygotowanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi, w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta;
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, rozdzielanie korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji;
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, podawczych oraz rejestrów pomocniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: rejestru odpraw, książki kontroli jednostki, rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych, w celu zapewnienia jednolitego ewidencjonowania dokumentów;
 • Redagowanie krótkich pism, sporządzanie sprawozdań na polecenie Komendanta i jego zastępców w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta;
 • Prowadzenie listy obecności oraz ewidencji wyjść w godzinach służbowych w celu dostarczenia aktualnej informacji w tym zakresie;
 • Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych „OZ” w celu przekazania ich do składnicy akt bądź dokonywania brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”;
 • Sporządzanie rocznych i kwartalnych wykazów spraw niezałatwionych, w celu dostarczenia kierownictwu zespołu aktualnej informacji na temat spraw będących w trakcie realizacji,
 • Przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji spraw i dokumentów oraz aktów prawnych w celu zapewnienia kontroli w zakresie stanu posiadania spraw i dokumentów oraz potwierdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzonymi ewidencjami;
 • Potwierdzenie i aktualizowanie ewidencji danych teleadresowych podmiotów w celu zapewnienia informacji w tym zakresie.


Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa;
praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy;
praca przy oświetleniu mieszanym;
bariery architektoniczne - brak wind - odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie lub osobiste dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.
Planowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,3181 kwoty bazowej.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w KRP Warszawa V, w recepcji lub przesyłać listownie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 603 10 10.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Umiejętność posługiwania się programami: MS Office;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • język angielski – poziom komunikatywny,
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Bardzo duża systematyczność, terminowość i rzetelność;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania doda kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry