Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 12/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań dotyczących badania technicznego według procedur związanych z certyfikacją typu, projektowaniem i produkcją wyrobów lotniczych;
 • Udział w realizacji zadań związanych z nadzorem nad organizacjami projektującymi, produkującymi i użytkownikami statków powietrznych ultralekkich, lotni, motolotni, modeli i spadochronów;
 • Udział w realizacji zadań zleconych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które dotyczą procesów certyfikacji typu, projektowania wyrobów lotniczych w celu zapewnienia warunków akredytacyjnych EASA;
 • Analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentów związanych z utrzymaniem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych (np. instrukcje, biuletyny, dyrektywy zdatnosści, programy prób);
 • Udział w audytach kontrolnych krajowych związanych z nadzorem nad organizacjami projektującymi, produkującymi i użytkownikami statków powietrznych ultralekkich, lotni, motolotni, modeli i spadochronów;
 • Wprowadzanie zatwierdzonych zmian do Podręcznika Inspektora w zakresie procedur certyfikacyjnych;
 • Analiza projektów aktów prawnych do obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie dotyczącym certyfikacji wyrobów lotniczych;
 • Analiza zgłoszonych przez obywateli spraw dotyczących certyfikacji wyrobów lotniczych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klienta zewnętrznego;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- uczestniczenie w próbach i inspekcjach zdatności sprzętu lotniczego .

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar stażu pracy/doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 73 24, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze działalności lotniczej (projektowanie, produkcja, certyfikacja)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość ustawy Prawo lotnicze i związanych rozporządzeń wykonawczych
 • Ogólna znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) 216/2008 i (WE) 748/2012
 • Kompetencje behawioralne: umiejętność organizowania pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność analizowania i interpretacji wymagań technicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry