Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Tychach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Komenda Miejska Policji w Tychach
ul. Aleja Bielska 46
43-100 Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych bedących w użytkowaniu jednostki oraz zlecanie bieżącego usuwania awarii,
 • dokonywanie porównania ewidencji ilościowej składników majatkowych w prowadzonej ewidencji ze stanami wynikajacymi z arkuszy spisów z natury
 • wprowadzanie do systemu SWOP użytkownika końcowego powierzonego mienia oraz dokonywanie zmian użytkownika w systemie po otrzymaniu informacji od kierownika danej komórki organizacyjnej
 • prowadzenie całościowej gospodarki norm wyposażenia jednostki oraz wyposażenia dodatkowego policjantów, gospodarki odzieżowej, środków ochrony indywidualnej
 • prowadzenie ewidencji środków czystości, druków ścisłego zarachowania, druków procesowych, materiałów biurowych
 • realizacja zaopatrzenia jednostki w sprzęt, materiały biurowe, środki czystości
 • wybrakowanie sprzętu bedącego na stanie KMP
 • sprawdzanie dokumentów ksiegowych stanowiacych podstawę do wypłaty
 • prowadzenie rejestru postępowań wyjaśniająco-szkodowych
 • opracowywanie wniosków z tytułu równoważnika za przejazd raz w roku i dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • opracowywanie i przedkładanie do zapłaty rachunków/faktur pod względem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej z zakresu usług serwisowanych urzadzeń do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Samitarnego MSW oraz zalecen pokontrolnych w zakresie bhp i p.poż


Warunki pracy

Budynek dwukondygnacyjny, brak wind dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku, pokój wyposażony w standardowy sprzęt biurowy. System pracy jednozmianowy, ośmiogodzinny, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Oświetlenie naturalne/sztuczne. Praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie zasadnicze 2235,12 zł + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 55 do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty należy składać/ przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej - szczegółowa informacja dot. naboru do ksc).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo( w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 325-62-19

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w komórkach ds finansów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejetność stosowania odpowiednich przepisów
 • umiejetność organizowania pracy własnej
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • umiejetność szybkiego działania
 • umiejetność przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność współpracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia Poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry