Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 25/11/2017.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontroli przedsiębiorców w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa;
 • zapoznanie się z przepisami, normami, wytycznymi oraz innymi materiałami dotyczącymi przedmiotu kontroli;
 • współudział w opracowywaniu materiałów pokontrolnych;
 • udział w wykonywaniu wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem kontrolnym i pokontrolnym;
 • sporzadzanie informacji i sprawozdań okresowych.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest 2 piętrze w kamienicy - bez windy. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach oraz samochód wykorzystywane do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne. Praca w terenie. Podstawowe wyposażenie stanowiska w zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.000 zł
Nie będą rozpatrywane oferty które: nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów, nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzonego własnym podpisem i datą. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 523231615, 523231610. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPR, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość ustaw:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.);
 • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047);
 • dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.);
 • z dnia 21.12.2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1604 ze zm.);
 • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.);
 • z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.);
 • z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2015 r., poz. 594 ze zm.);
 • z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.);
 • zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność prezentowania argumentów;
 • odporność na stres.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry