Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach na stanowiskach pracy i wnioskowanie o ich usunięcie
 • Sporządzanie okresowych analiz z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w związku z pełnieniem służby/wykonywaniem pracy, sporządzanie kompletu dokumentacji
 • Prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu BHP pracowników/policjantów/stażystów/praktykantów
 • Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych BHP dla pracowników i policjantów
 • Opracowywanie dokumentacji dot. ryzyka zawodowego
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych decyzji, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP


Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym. Budynek nie posiada windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Aplikacje należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko Inspektora ds. BHP".
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze pozostałe dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 6232228; 89 6232227

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Profil wykształcenia: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą z późn. zm.
 • Znajomość rozporządzenia MSW z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP z późn. zm.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry