Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespołu Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji Szczecin Dąbie

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
ul. Kaszubska 35
70-227 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestracji postępowań przygotowawczych w Rejestrze Śledztw i Dochodzeń.
 • Prowadzenie statystycznych zestawień postępowań wszczętych i zakończonych, będących w prowadzeniu KP Szczecin Dąbie KMP w Szczecinie oraz czynów wykrytych.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. czynności sprawdzających, postępowań i odmów wszczęcia dochodzenia.
 • Wykonywanie sprawdzeń dla innych jednostek, Prokuratury oraz instytucji współdziałających w zakresie prowadzonych lub merytorycznie zakończonych spraw.
 • Bieżąca współpraca z Zespołem Nadzoru i Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie oraz czynne uczestnictwo w wyjaśnianiu ewentualnych niezgodności.


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne.Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 1 piętrze, brak wjazdu windą.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby: 2573 zł brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91-82-13-195 lub 91-82-13-183.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) - Rozdział 1-9.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.).
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera /system operacyjny Windows, program MS Office/,
 • umiejętność redagowania pism,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydana przez organy Policji, ABW lub SKW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry