Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wały Chrobrego 4 , 70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji , obrocie oraz sprowadzanych lub wywożonych za granicę,
 • przygotowywanie dokumentacji z postępowania kontrolnego oraz na podstawie ustalonego stanu faktycznego sporządzanie projektów informacji i dokumentów pokontrolnych,
 • ocena jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych na wniosek przedsiębiorcy,
 • wykonywanie prac związanych z działalnością wydziału.


Warunki pracy

Praca o charakterze kontrolnym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym : praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie - wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, przebywanie w niskich temperaturach(chłodnie), zapylenie(elewatory, magazyny) , wstęp na środki transportu (ładownie statków, wagony). Praca wymaga sprawności ruchowej. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania.
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Proponowane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 2603zł brutto.
Praca na zastępstwo


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach pocztą lub osobiście . Oferty złożone osobiście lub nadesłane (liczy się data stempla pocztowego)po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej . Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej)oraz numerów telefonów komórkowych. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru lub niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 027 przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (91) 43 03 272.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technologia żywności, rolnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat.B,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawnych
 • • oczekiwana znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2018 poz. 2164)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • analityczne myślenie,
 • zdolność do pracy w sytuacjach stresowych.
 • szkolenie przygotowawcze w Służbie Cywilnej,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo jazdy kat.B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia szkolenia w Słuzbie Cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin pokój 027 z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry