Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kadrowa pracowników ( sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń, prowadzenie akt osobowych, archiwizowanie dokumentacji).
 • Prowadzenie zagadnień związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, ocenami okresowymi, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców, ewidencji i rozliczania czasu pracy i urlopów wypoczynkowych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników WIW Szczecin. Rejestracja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w programie kadrowo-płacowym ”Optima”.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz zagadnień związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
 • Prowadzenie zagadnień związanych z odbywaniem praktyk studenckich, staży zawodowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych.


Warunki pracy

• Praca wymagająca bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy pod presją czasu, szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dziedzinami, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, zachowania tajemnicy, dyskrecji.
Wykonywana przy komputerze, wymagająca umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, pocztą elektroniczną.
• Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych. Praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, czasami, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami budynku.
• Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na pierwszym piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898207, ( 091 ) 4898221.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.100 złotych brutto.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu zadań dot. czynności kadrowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, ustawy o urzędnikach państwowych,
 • dyskrecja i zachowanie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego „Optima”,
 • praca w systemie EZD,
 • praca w zakresie zagadnień kadrowych w korpusie służby cywilnej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor ds. pracowniczych” (liczy się data stempla pocztowego ).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry