Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zaopatrywanie wydziałów KWP oraz jednostek terenowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w środki czystości oraz środki dezynfekujące
 • Dokonywanie zakupów środków czystości i środków do dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie rozdzielników na środki czystości dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
 • Wystawianie dowodów przyjęcia i wydania materiałów z magazynu w obowiązującym programie komputerowym
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup materiałów i usług
 • Udział w komisjach przetargowych i inwentaryzacyjnych


Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych-biurowych, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Piotra i Pawła 4/5, na I piętrze bez windy, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.
Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nimi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie
- praca przy monitorze ekranowym

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.466,00 - wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-235 lub 82 11 261.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy o rachunkowości
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Organizacji pracy
 • Interpretacji obowiązujących przepisów prawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry