Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 26/05/2018.

inspektor

Rzeszów i teren woj. podkarpackiego, podkarpackie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 46.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Kontroluje artykuły rolno-spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta – samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 2: Kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 3: Ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu – samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 4: Wykonuje zadania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości - samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 5: Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen – samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 6: Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Zadanie 7: Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora– samodzielna realizacja zadania.


Warunki pracy

1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy,
2) Korzystanie z samochodu służbowego :tak ,
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy,
4) Występuje praca na wysokości: tak,
5) Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe,
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer - tak, drukarka- tak,
kserokopiarka- tak, niszczarka dokumentów- tak, telefon fax tak.

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ KOMÓRKA ORGANIZACYJNA DO KTÓREJ PROWADZONY JEST NABÓR:
1) Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych - nie
2) Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
3) Piętrowy - 2 - kondygnacyjny, pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1
piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób
niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń
zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem
się po ciągach komunikacyjnych.
4) Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem
się ( wąskie ciągi komunikacyjne , brak podjazdu, schody przy wejściu do budynku -
ilość stopni: 2).
5) Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
6) Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
7) Przy budynku jest miejsce parkingowe.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez
światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem
ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu
w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem numeru ogłoszenia o naborze lub za pośrednictwem poczty. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Oferta kandydata powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji.

Wszystkie wymagane dokumenty (kopie dokumentów) winny być podpisane własnoręcznym podpisem każdy z osobna.

Proponowane wynagrodzenie: 2.100,00 zł brutto.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie
nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 853-34-38.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. Znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. 3. Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 4. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego. 5. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. 6. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B, posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry