Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

Wojewódzki Inspektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Kontrola i ocena artykułów rolno-spożywczych w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa i deklaracją producenta;
 • • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 • • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - na wniosek przedsiębiorcy;
 • • Sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli lub ocen jakości oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • • Opracowanie projektów informacji o wynikach kontroli;
 • • Prowadzenie postępowań pokontrolnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Prowadzenie kontroli u producentów żywności na terenie województwa opolskiego,
- praca biurowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w terenie,
- częste wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon. Może wystąpić brak wind i podjazdów, schody.
- Prowadzenie samochodu służbowego osobowego, prawo jazdy kat. B.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 454 31 18 lub na e-mail: wiopole@ijhars.gov.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne rolnicze, przyrodnicze, ochrona środowiska;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • • Prawo jazdy kat. B;
 • • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • • Umiejętność pracy w zespole;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
07/08/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry