Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie ul. Wolności 2 11-700 Mrągowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
 • 2. Sporządzanie okresowych analiz bhp.
 • 3. Udział w pracach komisji powypadkowych.
 • 4. Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.
 • 5. Uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • 6. Monitorowanie i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca miedzy godziną 7.30 a 15.30.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, złożone dokumenty nie będę zwracane, wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP, KPRM i BIP KPP Mrągowo.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 741 92 25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie Technik BHP

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu bhp.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry