Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw dotacji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział ogólny

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikowanie wniosków o udzielanie dotacji, przygotowywanie projektów procedur wyboru wniosków, obsługiwanie prac komisji ds. oceny formalnej i merytorycznej wniosków
 • Przygotowywanie projektów umów na zadania, które zostaną dofinansowane ze środków będących w dyspozycji ŁWKZ
 • Uczestnictwo w rozliczaniu dotacji , przygotowywanie niezbędnych dokumentów i projektów pism oraz uczestnictwo w odbiorach dofinansowanych zadań
 • Udzielanie informacji o trybie i zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczanie dofinansowanych zadań
 • Realizowanie obowiązku informacyjnego w obszarze dotacji
 • Sporządzanie informacji sprawozdawczych oraz projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące obszaru dotacji.
 • Archiwizacja dokumentacji.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 1 800,00 zł. + dodatek stażowy.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
W obszarze związanym z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
 • prawo jazdy kat.B
 • biegła umiejętność osługi komputera oraz programów MS Office,
 • sumienność,rzetelność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia kosztorysanta
 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunukatywność
 • znajomość języka angielskiego , rosyjskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy- kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/07/2019
  Wymiar etatu:
  Niepełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry