Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw egzekucji kar administracyjnych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w przedmiocie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz postep[owania w przedmiocie ustalenia odsetek za zwłokę od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej
 • Prowadzi kontrole przestrzegania i nstosowania przepisów z zakresu ochrony zabytków
 • Przygotowuje projekty upomnień,wniosków,tytułów wykonawczych,odpowiedzi na zarzuty zobowiązanego
 • Podejmuje działania w sprawach dotyczących nakazów konserwatorskich
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i dane sprawozdawcze w zakresie spraw objętych zakresem czynności


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze lub pełną nazwą stanowiska na jakie jest składana aplikacja.
Druk oświadczenia do pobrania.
Proponowane wynagrodzenie ok. 3000 zł brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
administracja publiczna

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,przepisów w zakresie ochrony zabytków, o postępowaniu egzekucyjnym w administrcaji
 • umiejętność stosowania przepisow w praktyce
 • rzetelność,terminowość, samodzielność i kreatywność
 • umiejetność organizacji pracy własnej
 • umiejetność obsługi komputera (pakiet biurowy i arkusze kalkulacyjne)
 • posiadanie prawa jazdy kat.B ( czynne )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry