Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników zakładów, urzędów, instytucji itp.
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, kserokopii przechowywanych dokumentów, osobom zainteresowanym,
 • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • przyjmowanie dokumentów z wydziałów ŁUW w Łodzi,
 • weryfikowanie, klasyfikowanie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przekazanej przez wydziały Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i po oddziedziczonych urzędach,
 • przyjmowanie dokumentacji ze zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Łódzki,
 • weryfikowanie, klasyfikowanie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przekazanej przez zlikwidowane przedsiębiorstwa.


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych(spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie – klient zgłaszający się do Archiwum w poszukiwaniu swoich dokumentów ze zlikwidowanych zakładów pracy;
kilka razy w tygodniu – pracownicy ŁUW poszukujący spraw prowadzonych przez Wydziały;
kilka razy w miesiącu – ZUS w celu wyjaśnienia spraw prowadzonych przez Archiwum,
kilka razy w roku – Archiwum Państwowe w Łodzi w celu weryfikacji dokumentacji niearchiwalnej. .
INNE długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800 zł
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559 )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia archiwalne I stopień kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich lub archiwistyczne wykształcenie kierunkowe,
 • znajomość przepisów prawa archiwalnego (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, instrukcja kancelaryjna),
 • umiejętności: współpracy z klientem, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia archiwalne II stopień kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich,
 • znajomość przepisów prawa emerytalno-rentowego (ustawa o emeryturach i rentach)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień archiwalnych I stopnia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry