Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/07/2018.

inspektor

Kraków i teren woj. małopolskiego, małopolskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kotrola i ocena artykułów rolno-spożywczych w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa i deklaracją producenta;
 • prowadzenie doraźnych działań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz sporzadzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • opracowywanie projektów informacji o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych oraz opracowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli i przekazanie akt spraw do Archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a także praca poza siedzibą, wyjazdy słuzbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku pietrowym - brak windy, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2001,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 02.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 11 01.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych na terenie województwa małopolskiego z koniecznością umiejętności prowadzenia samochodu służbowego;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • jezyk angielski komunikatywny.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry