Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw inspekcji i kontroli Wydział Inspekcyjno - kontrolny

Plac Grunwaldzki 1, 11 - 400 Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego na terenie powiatu
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz w inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin , kontroli i innych czynności na terenie powiatu kętrzyńskiego .
Siedziba jednostki znajduje się na II piętrze bez windy. Bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora" do dnia 31 stycznia 2019r. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane . Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 751 27 94.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne i lub wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomosć ustawy - Prawo budowlane, kodeksu postepowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kserokopia nuprawnień budowlanych
  • kserokopia świadectw pracy
  • kserokopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn
  Plac Grunwaldzki 1 (pokój nr 83)
  11 - 400 Kętrzyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry