Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw analityczno - sprawozdawczych w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
ul. Powstańców 41 a
40 - 024 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych takich jak: "SNRWB" lub innych, co do których obowiązek wprowadzania danych zostanie nałożony na tutejszy organ,
 • prowadzenie funkcjonujących w Wydziale Wyrobów Budowlanych rejestrów,
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek,
 • czuwanie nad terminowością toczących się w wydziale postępowań administracyjnych i sporządzanie w tym zakresie projektów pism oraz rozstrzygnięć o charakterze rutynowym,
 • sporządzanie odpowiedzi o charakterze rutynowym na pisma wpływające do wydziału,
 • udzielanie informacji GINB oraz innym WINB na temat przeprowadzonych kontroli i innych żądanych informacji,
 • przygotowywanie danych do rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli.


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia ("Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji", "Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej"). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajmość obsługi programów MS Word oraz MS Excel.
 • Sumienność.
 • Rzetelność.
 • Staranność.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.), wraz z aktami wykonawczymi; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), wraz ze związanymi z tym rozporządzeniem aktami delegowanymi; Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry