Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie potrzeb w zakresie umundurowania zasadniczego, specjalnego oraz środków higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych KWP oraz jednostek garnizonu lubuskiej Policji,
 • sporządzanie zestawień należności za umundurowanie według norm obowiązujących poszczególne jednostki,
 • rozliczanie funkcjonariuszy zwolnionych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek z sortów zaewidencjonowanych w kartach mundurowych,
 • wystawianie asygnat przychodowo – rozchodowych na umundurowanie i zasadnicze wyposażenie specjalne oraz środki higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych KWP oraz jednostek garnizonu lubuskiej Policji,
 • analiza rozkazów personalnych i nanoszenie zmian w rejestrach oraz kartach mundurowych,
 • naliczanie należności za pranie, czyszczenie i renowację wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych na realizację powierzonych zadań w zakresie stanowiska pracy,
 • prowadzenie przy pomocy programu SWOP (GM- gospodarka magazynowa, ŚT – środki trwałe) ewidencji głównej składników umundurowania oraz wyposażenia specjalnego, sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej, uzgadnianie stanów z jednostkami podległymi KWP,
 • archiwizowanie raz w roku wytworzonej na zajmowanym stanowisku dokumentacji.


Warunki pracy

praca biurowa,
praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów).


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 824,23 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 19.08.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • operatywność,
 • uprzejmość,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry