Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 11/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Oliwska 35; 80-563 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Nadzoruje i prowadzi trwałe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumentację w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów niejawnych.
 • 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów niejawnych i jawnych.
 • 3. Przechowuje dokumenty i materiały w celu udostępniania ich uprawnionym osobom.
 • 4. Kompletuje, przygotowuje materiały według obowiązujących przepisów w SG i sporządza spisy akt w celu przekazania ich do archiwum.
 • 5. Udziela informacji interesantom lub kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych MOSG w celu prawidłowego załatwienia sprawy.
 • 6. Przeprowadza okresowe przeglądy materiałów niejawnych w podległej komórce i nanosi odpowiednie adnotacje na dokumentach według obowiązujących przepisów.
 • 7. Brakuje dokumenty niearchiwalne w celu zdjęcia ich z ewidencji kancelarii.
 • 8. Prowadzi bieżącą kontrolę wykonawców merytorycznych i technicznych w celu prawidłowego sposobu wykonania dokumentów niejawnych i jawnych.


Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,180 – tj. 2211,13 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość aktów prawnych dot. funkcjonowania kancelarii ogólnej w celu zapewnienia właściwego sporządzania, obiegu i zabezpieczenia dokuemntów
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry