Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

inspektor wojewódzki

Koszalin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie sposobu realizacji zadań pomocy społecznej przez samorządy m. in poprzez prowadzenie indywidualnych spraw, skarg i wniosków,
 • przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie poziomu świadczonych usług, w tym w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
 • przeprowadzanie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • przygotowanie projektów decyzji zezwalających lub cofających zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • prowadzenie rejestrów domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym placówek udzielających tymczasowego schronienia, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców,
 • ustalanie zakresu i form współpracy wojewody z podmiotami niepublicznymi w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla rozwoju III sektora i wsparcia pomocy instytucjonalnej oraz przeprowadzanie kontroli w podmiotach niepublicznych, w tym kontroli zleconych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.


Warunki pracy

•Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym,
•Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
•Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim,
•Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne,
•W budynku jest wejście dla osób niepełnosprawnych oraz winda, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji,
•Narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe,
•Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2700 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w ZUW w Szczecinie.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW
w Szczecinie, pok. 278 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 243.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe wyższe studia magisterskie lub zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna,
specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze pomocy społecznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, w szczególności nadzoru i kontroli w pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry