Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji, przekazywaniem dochodów oraz przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej celem zapewnienia prawidłowego wykorzystania dotacji, przekazywania dochodów oraz sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego.
 • Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz do ustawy budżetowej obejmujących dochody i wydatki dla zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SO) celem przekazania ich do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za opracowanie zbiorczych dokumentów w tym zakresie.
 • Uczestniczenie jako Sekretarz w kontrolach działalności powiatowych komisji lekarskich celem oceny ich pracy oraz warunków pracy w zakresie dostosowania lokali do wymogów i potrzeb badań lekarskich, a także wyposażenia lokali w przedmioty niezbędne do pracy tych komisji.
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej celem zapewnienia prawidłowej realizacji przez nią zadań związanych z określeniem stopnia zdolności osób do czynnej służby wojskowej.
 • Prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach: o uznanie żołnierzy i osób podlegających kwalifikacji wojskowej za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, o uznanie ich za żołnierzy samotnych, a także o konieczności sprawowania przez nich bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe (miesięczne i dodatkowe) niezbędne do realizacji zadań oraz dyspozycji uruchomienia środków finansowych przeznaczonych dla beneficjentów na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział SO celem przekazania ich do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za dysponowanie środkami finansowymi.
 • Sporządzanie sprawozdań, na podstawie danych uzyskanych od innych pracowników w Wydziale SO, dotyczących poziomu realizacji celów w budżecie zadaniowym przy pomocy mierników w zależności od specyfikacji zadań, podzadań i działań celem przekazania ich do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za opracowanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie.
 • Opracowywanie planów finansowych (dochodów i wydatków) do projektu ustawy budżetowej i ustawy budżetowej celem przekazywania ich do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za sporządzenie ww. dokumentów dla całego Urzędu.


Warunki pracy

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych: z pracownikami starostw powiatowych oraz organów gmin w celu udzielania informacji i wyjaśnień z zakresu kwalifikacji wojskowej i ewidencji ludności, z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w celu dokonywania uzgodnień dotyczących planów, wysokości przekazywanych środków, ich przeznaczenia i wydatkowania, ze stronami postępowania i ich pełnomocnikami w celu udzielania wyjaśnień co do przebiegu sprawy i interpretacji przepisów prawnych, z kierownikami i pracownikami kontrolowanych podmiotów w celu dokonania ustaleń związanych z realizowaną kontrolą. Praca w terenie: przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stowarzyszeniach i fundacjach oraz kontrole powiatowych komisji lekarskich w czasie kwalifikacji wojskowej. Zagrożenie korupcją.
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli w administracji rządowej, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ochronie danych osobowych, cmentarzach i grobach wojennych, repatriacji
 • znajomość: Kodeksu cywilnego (część ogólna)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • • znajomość rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy
 • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
 • znajomość ustawy o Karcie Polaka (w zakresie świadczeń pieniężnych - Rozdział 2a i 5a ustawy) oraz rozporządzenia MSWiA ws. trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
 • znajomość Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych
 • umiejętność obsługi komputera (Word i Excel) na poziomie średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry