Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw uchylania zezwoleń na pracę cudzoziemców i współpracy z organami kontrolnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji ws. uchylenia zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji.
 • Współdziałanie (w tym udzielanie informacji i występowanie o przeprowadzenie kontroli) z organami administracji publicznej właściwymi do spraw legalności wykonywania pracy cudzoziemców celem umożliwienia realizacji ustawowych zadań tym podmiotom.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji ws. wydania i odmowy wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji.
 • Udzielanie klientom Urzędu informacji dotyczących przepisów z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz wydawanych decyzji w celu wyjaśnienia im trybu tych postępowań oraz warunków pracy cudzoziemców.
 • Weryfikowanie wniosków i uwierzytelnianie „za zgodność z oryginałem” przedłożonych przez stronę dokumentów oraz zarejestrowanie tych wniosków w elektronicznym krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu ws. cudzoziemców celem zapewnienia prawidłowości przyjmowanej dokumentacji.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z: Pracownikami Straży Granicznej celem udzielenia im informacji o wydanych decyzjach, klientami urzędu w celu uzyskania informacji na temat wykonywania pracy przez cudzoziemców i prowadzonych postępowań, udostępniania akt sprawy z postępowań administracyjnych lub złożenia i odbioru dokumentów, pracownikami innych instytucji (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, prokuratury, placówek dyplomatyczno-konsularnych, sądów, ZUS, urzędów skarbowych, urzędów wojewódzkich, Policji i organów administracji samorządowej) celem udzielenia im informacji o wydanych decyzjach. Nietypowe godziny pracy – pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” oraz w linku pod ogłoszeniem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw o: promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, opłacie skarbowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych: język angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • orientacja na klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. uchylania zezwoleń na pracę cudzoziemców i współpracy z organami kontrolnymi

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok. 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. uchylania zezwoleń na pracę cudzoziemców i współpracy z organami kontrolnymi”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry