Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw analiz i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie i analizowanie otrzymanych w trakcie realizacji badań statystycznych danych o zdrowiu i ochronie zdrowia w celu pozyskania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych danych o zdrowiu populacji i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w województwie śląskim.
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją badań statystyki publicznej w celu zapewnienia kompletności, poprawności metodologicznej, legalności i jednolitości stosowanych metod statystyczno-sprawozdawczych.
 • Opracowanie analiz wskaźnikowych porównawczo - retrospektywnych i terytorialnych w zakresie wybranych obszarów ochrony zdrowia populacji w celu pełnego zobrazowania zmian, tendencji, zależności i nasileń w funkcjonowaniu ww. obszarów w skali województwa śląskiego z podziałem na jednostki terytorialne do celów statystycznych (poziom 2 i 4) województw i na tle kraju.
 • Rejestrowanie, weryfikowanie i transmitowanie danych w ramach Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej (ISSM) w celu tworzenia ogólnopolskich baz danych o ochronie zdrowia w ramach Systemu Informacji Medycznej (SIM).
 • Analizowanie wpływu czynników na zdrowie populacji województwa śląskiego w celu jego oceny oraz identyfikacji zachodzących tendencji w tym zakresie.
 • Opracowywanie tabel oraz materiałów do graficznej prezentacji danych z analizowanych materiałów statystycznych we wskazanych obszarach w celu przedstawienia zgromadzonych informacji o zjawiskach zdrowotnych i funkcjonowaniu ochrony zdrowia w regionie w analizach, opracowaniach i publikacjach statystycznych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) w okresie realizacji badań statystycznych. Okresowo może wystąpić monotonia pracy, związana z koniecznością przetwarzania i opracowywania bardzo dużej liczby danych i informacji w ściśle określonym – krótkim czasie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na V piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych ze zbieraniem, opracowywaniem danych statystycznych lub/i dot. statystyki medycznej lub/i zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia; w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość rozporządzenia RM: ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej(bieżącego i zeszłorocznego)
 • znajomość rozporządzeń PRM ws. określenia wzorów formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych ustalonych w programach badań statystycznych na dany rok oraz rozporządzeń MZ ws. rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ws. systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania, ws. Planu Informatyzacji Państwa
 • znajomość obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
 • znajomość organizacji ochrony zdrowia (w tym w szczególności: rodzajów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych itp.)
 • znajomość metod statystyczno-epidemiologicznych (np. mierników dot. stanu zdrowia populacji, badań przesiewowych itp.)
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności: Excel, Word, Power Point) na poziomie średniozaawansowanym
 • rzetelność
 • terminowość
 • nastawienie na rozwój
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • inicjatywa
 • podejmowanie decyzji
 • odpowiedzialność
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Międzynarodowych Statystycznych Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
 • umiejętność obsługi komputera (aplikacji RPWDL) na poziomie średniozaawansowanym
 • kreatywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność zarządzania zasobami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. analiz i statystyki medycznej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. analiz i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry