Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego celem właściwego opracowywania sprawozdań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Analizowanie przyjmowanej korespondencji celem weryfikacji czy dotyczy ona koordynacji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz jej właściwego rozdziału na poszczególnych pracowników Oddziału.
 • Udzielanie informacji klientom zewnętrznym z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem udzielania im wyjaśnień na temat dokumentacji w sprawach z tego zakresu.
 • Przygotowywanie projektów korespondencji z innymi krajami Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczącej świadczeń (m.in. na formularzach z serii E i SED) celem zapewnienia właściwej wymiany informacji.
 • Przygotowywanie projektów korespondencji z instytucjami krajowymi celem zapewnienia właściwej wymiany informacji dotyczącej uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych sprawozdań, raportów, ocen, analiz oraz bieżących informacji dotyczących zakresu działania na zajmowanym stanowisku pracy celem przekazania ich kierownikowi Oddziału oraz Kierownictwu Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedzialnym za zapewnienie nadzoru nad zadaniami Wojewody dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Weryfikowanie prowadzonej w programie komputerowym do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego dokumentacji, w tym decyzji celem właściwej realizacji spraw.


Warunki pracy

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (pomieszczenie biurowe na IV piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko związane z bezpośrednią obsługą klienta. Zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: październik 2018 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie podstawowym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. sprawozdawczości w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/09/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry