Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie stanu środowiska oraz zagrożeń naturalnych i technicznych mogących wystąpić lub zaistniałych na terenie województwa (m.in. przy użyciu specjalistycznych urządzeń i aplikacji informatycznych), celem uruchomienia systemu wykrywania, alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania.
 • Bieżące analizowanie i prognozowanie sytuacji (m.in. przy użyciu specjalistycznych urządzeń i aplikacji informatycznych), związanych z zagrożeniami i przewidywanymi skutkami ich wystąpienia na terenie województwa, celem uruchomienia procedur reagowania w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.
 • Przekazywanie informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), (m.in. przy użyciu specjalistycznych urządzeń i aplikacji informatycznych), celem zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy jednostkami systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), innymi jednostkami ratowniczymi, poszukiwawczymi i pomocy humanitarnej.
 • Zbieranie informacji na potrzeby systemu PRM oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o podmiotach, siłach i środkach krajowego systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa i województw sąsiednich, będących do dyspozycji systemu, celem wsparcia działań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
 • Przygotowywanie raportów i meldunków okresowych oraz doraźnych o sytuacji w województwie na potrzeby Wojewody Śląskiego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz urzędów centralnych, w celu dokonywania oceny sytuacji w województwie przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
 • Przygotowywanie raportów z przebiegu dyżuru dokumentujących przebieg służby, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań przez kolejne obsady na stanowiskach dyżurnych WCZK.
 • Prowadzenie baz danych o podmiotach i zasobach możliwych do wykorzystania w ramach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ratownictwa, w celu zapewnienia sprawnej współpracy WCZK z innymi jednostkami.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. W części budynku prowadzącej do pomieszczenia występują bariery architektoniczne. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok pomieszczenia biurowego znajduje się pomieszczenie socjalne dyżurnych. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca na stanowisku o charakterze biurowym zarówno siedząca jak i z koniecznością poruszania się w obrębie pomieszczenia oraz poza nim. Praca w trybie zmianowym w systemie dyżurów 12-sto godzinnych (dyżury dzienne i nocne). Podstawowymi narzędziami pracy na stanowisku są komputery wraz z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym dla służb zarządzania kryzysowego. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy wykorzystywane są urządzenia techniczne łączności i informatyki. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca na stanowisku wiąże się z częstymi kontaktami z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu przekazywania informacji z zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. WCZK funkcjonuje całodobowo przez okres całego roku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
(032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zmianami)
 • znajomość języka obcego: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw o: zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej, o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw
 • znajomość przepisów określających kompetencje administracji zespolonej i niezespolonej (np. ustaw o: Policji, Straży Pożarnej, inspekcji weterynaryjnej, inspekcji sanitarnej, Straży Granicznej itd.)
 • znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość topografii województwa śląskiego
 • znajomość ustaw o: służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (telefaks/fax oraz radiotelefon/radiostacja)
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej, program do prezentacji multimedialnych, przeglądarka stron WWW) na poziomie średniozaawansowanym
 • skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, inicjatywa, samodzielność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie dla służby dyżurnej centrów zarządzania kryzysowego; dla dyspozytorów ratownictwa medycznego; z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • znajomość języka obcego innego niż w wymaganiach niezbędnych tj.: czeskiego lub słowackiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność sporządzania raportów, meldunków, komunikatów i notatek służbowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zmianami)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry