Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji oraz trybie nadzwyczajnym w celu przygotowania projektów decyzji i postanowień w oparciu o przepisy specustaw oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) w sprawach o zezwolenie na realizację inwestycji publicznych oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji publicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w celu oceny terminowości wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Uczestniczenie w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczących skarg na decyzje wydawane w II instancji w celu reprezentowania Wojewody Śląskiego przed sądem i przedstawienia jego stanowiska w sprawach spornych.
 • Przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych celem przekazania ich do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu oraz umożliwienia wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (SP) lub województwa samorządowego na mocy decyzji o lokalizacji drogi lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Warunki pracy

Codzienna obsługa klientów zewnętrznych. Przede wszystkim konieczność obsługiwania stron lub projektantów bezpośrednio w Urzędzie, bądź udzielania informacji telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu bez możliwości swobodnego wyznaczenia przez pracownika godzin urzędowania – kilkanaście razy w ciągu dnia. Przeprowadzanie kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu - kilka razy w roku. Reprezentowanie organu na zewnątrz WSA w Gliwicach i NSA w Warszawie – kilkanaście razy w roku. Zagrożenie korupcją.
Stacjonarne stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV piętrze budynku. Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW - Wzory oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno - Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 - 77 – 246 lub (032) 20 - 77 – 796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej lub wyższe na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • komunikacja;
 • współpraca;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nabyte na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym lub uprawnienia urbanistyczne nabyte na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym lub
 • uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub
 • wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta, myślenie analityczne;
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawo wodne;
 • znajomość ustaw: o drogach publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o opłacie skarbowej, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o kontroli w administracji rządowej, o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość: rozporządzeń MTiGM ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenia MTBiGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 • znajomość: rozporządzeń MI ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ws. rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie jednego z uprawnień wskazanych w wymaganiach dodatkowych lub kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry