Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/11/2018.

inspektor wojewódzki

Gdańsk, pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach dotyczących trybów nadzwyczajnych (w tym m.in. stwierdzeń nieważności), w szczególności w zakresie: wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrotów nieruchomości wywłaszczonych;
 • Prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach ustalenia odszkodowań z tytułu utraty praw do nieruchomości lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;
 • Prowadzenie, postępowań w II instancji w sprawach wywłaszczenia nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zezwoleń na zajęcie i udostępnienie nieruchomości oraz zezwoleń na zakładanie ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania m.in. energii elektrycznej;
 • Prowadzenie kontroli starostów (prezydentów miast na prawach powiatu);
 • Wydawanie merytorycznych opinii Wydziałowi Finansów i Budżetu o zasadności wniosków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań ustalonych w drodze decyzji administracyjnych;
 • Rozpatrywanie zażaleń na bezczynność i skarg na przewlekłość starostów wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej;
 • Rozpatrywanie wniosków o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowań administracyjnych i sporów kompetencyjnych pomiędzy starostami wykonującymi zadanie z zakresu administracji rządowej;
 • Rozpatrywanie wniosków o wykreślenie wpisów w księgach wieczystych, dotyczących m.in. wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego (wpisy pochodzą z lat 80-tych i wcześniej ubiegłego wieku).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• permanentna obsługa klienta zewnętrznego,
• zagrożenie korupcją,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2900 zł/mies. (+ wysługa lat).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584 lub (58) 30 77 141.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry