Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 0800)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/0800


Obowiązki:

Główne obowiązki:
- prowadzenie kontroli finansowych w zakresie prawidłowości pobierania, rozliczania i wydatkowania środków
publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego
- dokumentowanie czynności kontrolnych poprzez sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
- koordynowanie pracy zespołu kontrolnego podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych oraz podczas sporządzania dokumentacji pokontrolnej.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, - znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wymagania dodatkowe: wykształcenie: wyższe ekonomiczne


Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj). - kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów - kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od dnia 12 lutego 2019 roku do dnia 22 lutego 2019 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem: inspektor wojewódzki - WFB DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl , Telefonicznie 52 349-72-39 lub listownie: Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej - Nie będą udostępniane innym odbiorcom; - Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; - W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego ; - Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018r na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)- kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: - Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; - Usunięcia danych; - Przeniesienia danych; - Ograniczenia przetwarzania danych Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry