Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/10/2018.

inspektor weterynaryjny

Koszalin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
ul. Połczyńska 68
75-816 Koszalin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu,
 • nadzór nad monitorowaniem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.


Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i w terenie poza siedzibą urzędu - obszar powiatu koszalińskiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy (np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, dyżury, interwencje).
Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu do celów służbowych.
Mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego i mroźniach.
Obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu.
Praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem.
Duże powierzchnie nadzorowanych podmiotów.
Długotrwała praca przy komputerze.
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 513 160 724; 94 342 37 25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
 • ukończone kursy, szkolenia, specjalizacje,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry