Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Ustronie Morskie, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Jakościowe i ilościowe sprawdzanie prac prowadzonej gospodarki wydmowo - leśnej i magazynowej.
 • Kontrola nienaruszalności terenów i granic pasa technicznego. Udział w pracach rozgraniczających.
 • Kontrola stanu zabezpieczenia oraz właściwego użytkowania terenu pasa technicznego oraz pasa ochronnego w użytkowaniu Urzędu Morskiego.
 • Prowadzenie stałych obserwacji zjawisk zachodzących na linii brzegowej, zachowania się oraz rozwoju skupisk i siedlisk roślinnych, powstawania i kształtowania się wydm oraz znaczenia skutków oddziaływania ludzkiego na występujące procesy.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej pozyskiwanej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych z zakresu: monitoringu brzegów morskich, stanu obiektów hydrotechnicznych, odbioru prac zanikowych w trakcie wykonywanych inwestycji na brzegu morskim, występowania gatunków chronionych, wycinki drzew oraz innych zdarzeń zaliczanych do losowych na terenie Obwodu.
 • Udział w akcjach likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska morskiego w strefie brzegowej, w akcjach przeciwsztormowych, przyjmowanie i prowadzenie ewidencji szkód sztormowych.
 • Stały nadzór stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.pożarowego na podległym terenie i bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich braków w tym zakresie.
 • Sprawdzanie dokumentów pracy, dokumentów pochodzących spoza Urzędu, pod względem zgodności ze stanem faktycznym i katalogiem zadań, właściwości stosowanych stawek, dodatków, premii i innych elementów rzutujących na wysokość zarobku.


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- poruszanie się pieszo/pojazdami typu quad w trudnych warunkach terenów wydmowo - leśnych
- narażenie na typowe w terenie wydmowo - leśnym ukąszenia np. kleszcze, żmije
- skrajne warunki atmosferyczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
Bariery architektoniczne :
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
- urządzenia biurowe
- GPS
- narzędzia do pomiaru drzew
- Plan Urządzania Lasu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60 % zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie leśne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
praca na stanowisku związanym z leśnictwem lub pokrewnymi zagadnieniami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs brakarski
 • Kurs pilarza
 • Znajomość przepisów bhp w zakresie realizacji prac związanych z gospodarką leśną
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników
 • Odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry